140x140

Swiss Trade s.r.o.

Poradenství a auditování systémů

V této oblasti nabízí firma Swiss Trade s.r.o. rozsah činností, zahrnující provozní poradenskou činnost, přípravu firem na certifikaci, zajišťování interních auditů, školení pracovníků firem a podnikových interních auditorů, zavádění systémů v provozu odborná účast certifikačních, dozorových , opakovaných auditech

V následujícím rozsahu :

ČSN EN ISO 9001:2009, ed. 2 – Systém managementu kvality

Úspěšné společnosti dodávají kvalitní výrobky. Kvalitní musí být vše – firemní procesy, poskytované služby i nabízené výrobky. O vysoké kvalitě ale může hovořit leckdo. Certifikace dle ISO 9001:2008 je strukturovaným a systematickým způsobem, jak ji dokázat. ISO 9001:2008 je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém řízení kvality. Pomáháme Vám, aby Vaše produkty neustále splňovaly požadavky Vašich zákazníků a odpovídaly legislativním normám. Certifikací podle ISO 9001 sdělujete společnostem, které sdílejí podobné hodnoty jako Vy, jak je pro Vás kvalita důležitá. Potvrzujete tím, že kvalitu a spokojenost zákazníků berete vážně a prokazujete, že Vaše podnikání je založeno na progresivní strategii. ISO 9001:2008 je uživatelsky velmi přátelská. Plnění podmínek této normy snadno identifikuje celý podnikatelský sektor a společnosti všech velikostí.

ČSN EN ISO 14001:2005 –Systémy enviromentálního managementu

Ukažte, co děláte pro ochranu životního prostředí

Spotřebitelé hledají na dnešním trhu jasné důkazy, že dochází k efektivnímu řízení procesů, které ovlivňují životní prostředí. Z tohoto důvodu byla zavedena norma ISO 14001, která se týká environmentálního managementu. Díky této normě dokážete nejen to, že řízení environmentálních aspektů Vašich aktivit je nedílnou součástí Vašeho firemního systému řízení, ale také, že Váš environmentální profil neustále zlepšujete.

ČSN EN ISO 27001:2006 –Informační technologie-bezpečnostní techniky-systém managementu bezpečnosti informací

Ochrana firemního informačního kapitálu

Stejně jako jiný důležitý obchodní kapitál je třeba chránit i informace. Závislost na informačních systémech způsobuje zranitelnost firem vzhledem k bezpečnostním hrozbám, mezi které patří hacking, ztráta dat, porušení důvěrnosti informací a dokonce i terorismus. Ztráta informací, krádež důvěrných dat a poškození klíčové dokumentace může mít na Vaše podnikání závažné dopady. Proto je nezbytná ochrana všech systémů, které obsahují důležitá data, prostřednictvím systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System – ISMS).

ČSN EN ISO 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Lepší ochrana pro zaměstnance

V mnoha průmyslových odvětvích je aktivní a preventivní systém řízení provozních rizik jedním ze zásadních faktorů úspěchu. Takový systém klade důraz na identifikaci možných nebezpečí na pracovišti a posouzení jejich závažnosti.

Certifikační norma OHSAS 18001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

ČSN EN ISO 10006:2004, ed.2 – Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů

Standard ISO 10006 není metoda řízení, je to standard, který slouží jako referenční model pro nastavení řízení projektů v organizaci. Obsahuje obecné zásady/postupy a je určena pro projekty všech typů. Norma má doporučující povahu a proto nebyla původně zamýšlena k certifikaci. Norma není návodem pro řízení konkrétního projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality. Jinými slovy – více než množství praktických tipů zde najdete řadu strohých doporučení k tomu, jak by měla být nastavena pravidla v organizaci, která chce zvyšovat kvalitu svých projektů.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 –Posuzování shody-Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Tato mezinárodní norma obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že provozují systém řízení kvality, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků. Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, používají tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci.

Komu je norma ISO 17025 určena

Tato mezinárodní norma je určena k využití laboratořemi při rozvoji jejich systémů řízení v oblasti kvality a administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ji též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci laboratoří.

ČSN EN ISO 15189:2007 – Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost

Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta. Laboratoře proto musí být připraveny splnit požadavky všech pacientů a klinického personálu odpovědného za péči o tyto pacienty. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na kvalitu a způsobilost, které jsou zvláště určeny pro zdravotnické laboratoře.

Komu je norma ISO 15189 určena

Tato mezinárodní norma je určena laboratořím, jejichž služby zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci předkládání zpráv a poradenskou činnost a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky zdravotnické laboratoře. Tuto normu využívají, jako podklad pro svoji činnost, také orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří. Tato norma není určena jako základ pro certifikaci zdravotnických laboratoří.

ČSN EN ISO 3834,1–5:2006 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

Certifikace systému managementu kvality při svařování je obecně určena všem organizacím, které vyrábějí svařované výrobky. Výhoda certifikace procesu svařování nezávislou třetí stranou je významná zejména u výrobků, spadajících pod posuzování shody pro jejich označování „označením CE“, jako jsou např. svařované konstrukce, svařování na zakázku, výtahy, tlaková, plynová a zdvihací zařízení, nebo u dodavatelů pro automobilový průmysl, kdy lze tohoto certifikátu využít.

ČSN EN 13980:2004 – Prostředí s nebezpečím výbuchu-Aplikace systémů jakosti

ČSN EN 13980 Norma stanovuje zvláštní požadavky a informace pro vybudování a udržování systému jakosti pro výrobu zařízení a ochranných systému, určených pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu; tyto požadavky jsou v souladu s požadavky Směrnice 94/9/EC, přílohy IV a VII (Nařízení vlády č. 176/1997 Sb. v platném znění). Je určena pro výrobce elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů určených pro použití ve výbušné atmosféře hořlavých plynů, par a prachů, a pro notifikované orgány a dozorové orgány, které se podílejí na certifikaci a dozoru při uvádění těchto výrobků na trh.

ČSN EN ISO 22000:2006 – Systém managementu bezpečnosti potravin-Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

Co je ISO 22000

ISO 22000 řeší komplexním způsobem požadavky na zajištění bezpečnosti potravin v každém článku potravinového řetězce. ISO 22000 sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí Codex Alimentarius. Pomocí auditovatelných požadavků spojuje plán HACCP s programy nezbytných předpokladů (= zásadami správné výrobní praxe) s vytvořením efektivního systému ovládacích opatření případných rizik.

ISO 22000 bere současně v úvahu požadavky ISO 9001 tak, aby oba standardy byly vzájemně slučitelné. ISO 22000 lze aplikovat v rámci organizace samostatně nebo jako součást integrovaného systému managementu kvality.

Vztah k ISO 9001: ISO 22000 je zejména oborovou normou, která systémově řeší management rizik bezpečnosti potravin a je vynikající nadstavbou normy ISO 9001. Norma ISO 9001 je více zaměřena na komplexní zajištění kvality v organizaci i v oblastech, které ISO 22000 nepokrývá (obchod a marketing, personalistika, a­pod.)

HACCP – všeobecné požadavky na systém kritických bodů

HACCP – Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) ve výrobě je jedním z nejzákladnějších nástrojů jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Všeobecné požadavky na systém HACCP jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2/2010 (září 2010).

Vytvoření a zavedení systému HACCP je povinně vyžadováno u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Pro koho je produkt určen

Systém HACCP je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťujících výrobu, zpracování a distribuci potravin a pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.)

ČSN EN ISO 13485:2005 – Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů

Certifikát podle normy ČSN EN ISO 13485:2012 se vztahuje na celý systém řízení organizace vyrábějící nebo dodávající zdravotnické prostředky a příslušné služby. Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle

ČSN EN ISO 13485:2012

 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoká kvalita zákazníkům poskytovaných služeb a produktů;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci zdravotnických prostředků

ČSN EN 15224:2013 – Zdravotnické služby-systém managementu kvality-Požadavky založené na EN ISO 9001:2008

Jedná se normu na systém managementu kvality ve specifickém odvětví určenou pro organizace poskytující zdravotní péči. Tato norma obsahuje EN ISO 9001:2008. Text kapitol 3–8 z normy EN ISO 9001:2008 je v této normě uveden černě a doplněný text specifický pro zdravotnické služby je v kapitole 3–8 uveden modře kurzívou.

AQAP 2110, oprava č.1, AQAO 2120, AQAP 2130, AQAO 2131 – Systémy na zabezpečení kvality podle požadavků NATO- České obranné standardy

Standardy AQAP 2110, 2120, 2130 a 2131 jsou úzce navázány na normu ISO 9001:2008. Jednotlivé kapitoly normy jsou v nich charakterizovány jako požadavky ISO 9001:2008, doplněné specifickými požadavky NATO. Jednotlivé standardy AQAP zavádějí specifické požadavky v rozsahu, daném jejich zaměřením, přičemž platí, že vyšší standard vždy obsahuje všechny prvky nižšího. Společnost v okamžiku zahájení projektu implementace standardu AQAP musí splňovat úplné požadavky normy ISO 9001:2008 a mít certifikovaný systém managementu jakosti. Implementace požadavků standardů AQAP je zlepšením systému managementu jakosti organizace a vytváří podmínky pro plnění specifických požadavků jejích zákazníků.

ČSN EN ISO 50001:2012– Systém managementu hospodaření s energií-Požadavky s návodem k použití

Stále se zvyšující tlak na řízení výkonu energií vedl ke vzniku mnoha národních a regionálních norem. Jsou to zejména úspory energií, které přispívají k udržitelnosti lidské činnosti. “Úsporou energií ke snížení emisí CO2” je mottem boje proti globálnímu oteplování.

Systémy řízení hospodaření s energií systematicky monitorují a snižují spotřebu energií ve všech typech organizací. Příslušnou normou pro tuto oblast je ISO 50001. Norma ISO 50001 je založena na cyklu „plánuj-udělej-kontroluj-jednej“ (Plan-Do-¬Check-Act). Její požadavky zavádějí energetickou strategii s konkrétními cíly, mezi které patří snížení monitoring využívání energie, její spotřeby, ověření úspor energií a kontinuální plánování zlepšení.

Norma ISO 50001 je souhrnem požadavků, jejichž implementace pomůže mj. splnit i požadavky na snížení emisí uhlíku. Má stejnou strukturu jako ISO 14001 a. lze ji snadno začlenit do existujících standardů integrovaného systému řízení.

ČSN EN ISO 19011:2012– Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN 1090–1+A1:2012; ČSN EN 1090–2+A1:2012– Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Provádění kovových konstrukcí podle řady norem ČSN EN 1090 a nové požadavky na výrobce

Komu je určeno

 • výrobcům a dodavatelům kovových stavebních konstrukcí
 • svářecím inženýrům
 • tvůrcům projektových dokumentací
 • stavebním společnostem
 • dodavatelům služeb ve stavebnictví

ČSN ISO/IEC 20000–1:2012 – Management služeb pro informační technologie

V oblasti řízení služeb ICT se již dlouhou dobu v praxi vychází z nejlepších postupů shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi. Dvojice norem ISO/IEC 20 000: část 1 a část 2 je prvním mezinárodním standardem, ve kterém jsou shrnuty základní postupy ITIL do standardizovaných kritérií, podle kterých lze úroveň služby plánovat, zavádět, a také posuzovat, srovnávat, případně i certifikovat.