140x140

Swiss Trade s.r.o.

Aktuality

01 červen 2016

Nové výzvy dotačního programu IROP

V nejbližší době (dle harmonogramu níže) budou vyhlášeny nové výzvy v rámci operačního programu IROP. Jedná se například o podporu infrastruktury středních škol, podporu výstavby stanic složek integrovaného záchranného systému nebo výstavbu sociálních bytů. Podpora je směřována převážně na obce, kraje, organizace zřizované kraji, ale i obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

STANICE IZS

Zahájení příjmu žádostí: 07/2016

Ukončení příjmu žádostí: 12/2017

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.

Cílové skupiny: Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS.

Oprávnění žadatelé: HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Zahájení příjmu žádostí: 06/2016

Ukončení příjmu žádostí: 12/2016

Podporované aktivity: Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Cílové skupiny: Osoby v bytové nouzi.

Oprávnění žadatelé: Obce, NNO, církve, církevní organizace.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II –

Zahájení příjmu žádostí: 09/2016

Ukončení příjmu žádostí: 01/2017

Podporované aktivity: Vznik nového podniku nebo rozšíření kapacity podniku pro zaměstnávání osob z cílových skupin.

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící výkon trestu a zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu a osoby se zdravotním postižením, azylanti do 12 měsíců od získání azylu.

Oprávnění žadatelé: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace.

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍ ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Zahájení příjmu žádostí: 06/2016

Ukončení příjmu žádostí: 11/2016

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol.

Cílové skupiny: Studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci.

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zahájení příjmu žádostí: 09/2016

Ukončení příjmu žádostí: 20/2017

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol.

Cílové skupiny: Žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci. Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II

Zahájení příjmu žádostí: 10/2016

Ukončení příjmu žádostí: 03/2017

Podporované aktivity:

Revitalizace a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Cílové skupiny: Návštěvníci a vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé.

Oprávnění žadatelé: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících

ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER

Zahájení příjmu žádostí: 07/2016

Ukončení příjmu žádostí: 10/2016

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zahájení příjmu žádostí: 05/2016

Ukončení příjmu žádostí: 10/2016

Podporované aktivity: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby,

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

V případě zájmu o uvedené dotační tituly jsme ochotni zdarma provést analýzu proveditelnosti projektu v rámci zvolené výzvy. Případné dotazy a podrobné informace Vám podá Filip Okleštěk, tel: 605 202 923, e-mail: foklestek@swisstrade.cz


20 duben 2016

Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020)

Vyhlašovatel dotačních programů : MPO (agentura CzechInvest)

Na podzim 2016 budu vyhlášené nové výzvy dotačních programů pro živnostníky a podniky zpracovatelského průmyslu. U podávání projektů došlo od 1.1.2016 k zásadní změně. Od 1.1.2016 jsou zrušené Předběžné (Registrační) žádosti. K jednotlivým dotačním programům se podává pouze jedna Žádost, kde jsou uvedené všechny potřebné informace. Odeslané projekty jsou hodnocené v pořadí podání a proto je nutné mít projekt připravený předem, včetně všech příloh tak, aby bylo možno podat Žádost ihned po otevření příjmu Žádostí do systému IS KP14+.

Jedná se především o tyto dotační programy :

NEMOVITOSTI – rekonstrukce objektu (přednostně výrobní haly).

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT – inovace výrobků, inovace výrobních procesů, organizační inovace, marketingová inovace.

ICT a sdílené služby – tvorba nových IS / ICT řešení, budování a modernizace datových center.

ÚSPORY ENERGIE – modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace soustav osvětlení, snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

POTENCIÁL – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

TECHNOLOGIE pro začínající a rozvojové malé a střední podniky s podnikatelskou historii do tří let k datu podání žádosti.

TECHNOLOGIE – pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Vzhledem k novému systému podávání Žádostí je nutné dotační projekty připravovat předem – během léta 2016. Proto všem zájemcům o dotační programy, které vyhlašuje agentura CzechInvest, nabízíme kompletní řešení dotačních programů. Naše nabídka obsahuje činnosti :

 1. Poradenskou činnost a analýzu dotační problematiky na míru pro každého zájemce
 2. Komplexní zpracování projektů včetně všech příloh
 3. Zpracování výběrových řízení
 4. Zpracování změnových řízení
 5. Zpracování žádosti o platbu a monitoringů projektů
 6. Účast na kontrolách

Platnost od 20.04.2016

Kontakt pro zájemce : Ing. Josef Tůša Mobil : 605 202 920 Mail : jtusa@seznam.cz


10 listopad 2015

Nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. V rámci této výzvy je možné realizovat akce spadající pod tyto dotační tituly:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Příjem žádosti končí dne 15. 1. 2016, 16:00, způsobilí příjemci dotací jsou obce nebo svazky obcí, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz. Filip Okleštěk.


16 říjen 2015

Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí

Dne 15. 10. 2015 byly vyhlášeny nové výzvy Operačního programu Životní prostředí. Výzvám je určena jednotná výše podpory a to maximálně 85% všech způsobilých výdajů. Ukončení příjmu žádostí se liší. Nové výzvy jsou zaměřeny na tyto aktivity:

 • 17. Výzva: Zvýšení a monitoring kvality ovzduší
 • 18. Výzva: Snížení environmentálních rizik a systémy pro řízení těchto rizik
 • 20. Výzva: Dosažení energetického standartu v případě výstavby nových budov
 • 21. Výzva: Výstavba kanalizace za předpokladu existence čistírny + výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 • 22. Výzva: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti.
 • 23. Výzva: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
 • 24. Výzva: Rekultivace starých skládek.

Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz. Filip Okleštěk.


19 srpen 2015

Nové dotační tituly v Operačním programu Životní prostředí

Od 14. 8. 2015 běží příjem žádostí o dotaci v Operačním programu Životní prostředí. Příjem žádostí běží do 13. Října 2015 či 14. Listopadu 2015 (podle výzvy)

V tomto kole lze podat žádost na tyto opatření:

 1. Výzva – Výstavba kanalizace + výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 2. Výzva – Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

3. Výzva – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

4. Výzva – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

5. Výzva – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

6. Výzva – . inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti

7. Výzva – realizace průzkumných prací, analýzy rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit.

8. Výzva – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících lá­tek.

9. Výzva – Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality systému území Natura 2000.

10. Výzva – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

11. Výzva – péče o vzácné druhy a jejich biotopy, péče o cenná stanoviště a její obnova a tvorba (ochrana chráněných živočichů)

 • Předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

12. Výzva – Posílení přirozené funkce krajiny (migrační bariéry pro živočichy a další opatření k snížení úmrtnosti živočichů.

 • Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

13. Výzva – revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí

14. Výzva – zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014

15. Výzva – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech v rámci specifického cíle bude možno podporovat: zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou okamžitě hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz


10 srpen 2015

Dotační program ROZVOJ, III. výzva – IV. prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest oznámili vyhlášení IV. výzvy u dotačního programu ROZVOJ, spadající do dotačního období OPPI 2007–2013. Jde o nákup strojů a zařízení pro podniky zpracovatelského průmyslu. Vyhlášení výzvy s možností okamžitého podání Registrační žádosti bude od pondělí, 17.08.2015, 12:00 hod do 15.09.2015, 12:00 hod. Plné žádosti se budou podávat od 17.08.2015 do 19.10.2015. Roz­hodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno pouze na projekty s ukončeným výběrovým řízením a podepsanou kupní smlouvu. Protože se jedná o dodatkový dotační program, úhrada faktur za dodávky bude nutná do 31.12.2015. Na tento dotační program je nyní vyčleněno 2mld. Kč s případnou možností navýšení, podle stavu ostatních ukončovaných dotačních programu z období 2007–2013. Žádosti budou vyhodnocovány kontinuálně. Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou okamžitě hlásit na mobilní telefon 605 202 920, nebo e-mail jtusa@swisstrade.cz.


06 květen 2015

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014 - 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP). Žadatelé budou moci již v brzké době reagovat na vyhlášené výzvy. Tento program byl dne 30. 4. 2015 schválen Evropskou komisí jako druhý z deseti operačních programů. Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí: 14. 8. 2015. Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015 K dnešnímu dni byly zveřejněny informace k těmto prioritním osám: Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Bližší informace Vám podá Dr. Rostislav Čech, mobil 605 202 910, e – mail rcech@swisstrade.cz , Filip Okleštěk, mobil 605 202 923, e – mail foklestek@seznam.cz,


05 květen 2015

Dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu

Ve čtvrtek, 30.04.2015 zve­řejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžnou informaci pro žadatele dotačních programů OP PIK 2014 – 2020. Podle tohoto dokumentu je příjem Předběžných (dříve Registračních) žádostí naplánován na měsíc červen 2015.

Jedná se o dotační programy : NEMOVITOSTI, MARKETING, TECHNOLOGIE, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, INOVACE, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, APLIKACE, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY,

NEMOVITOSTI – rekonstrukce výrobních prostor včetně možnosti demolice a výstavby nových objektů.

MARKETING – výstavy a veletrhy v zahraničí.

TECHNOLOGIE – určeno pouze pro začínající mikropodniky s podnikatelskou historií max. 3 roky – nové stroje a zařízení.

ÚSPORY ENERGIE – opatření ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken, dveří, instalace vzduchotechniky, …), modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, ………

POTENCIÁL – výstavba a vybavení vývojových středisek a vývojových dílen.

INOVACE – inovace výrobku a výrobního procesu.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – výstavba nových a rekonstrukce stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor, pořízení vzdělávacích programů.

APLIKACE – realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – tvorba nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center.

 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podrobné informace Vám podá Ing. Josef Tůša, mobil 605 202 620, e-mail : jtusa@swisstrade.cz,


07 říjen 2014

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 - 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 30.09.2014 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně seminář, který se zabýval přípravou dotačních programů EU pro období 2014 – 2020 s označením „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost“.

Jednalo se o rozpracovaný stav, který má být dořešen do konce roku 2014. 

Dotační programy jsou rozdělené do čtyř prioritních os.
 

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje

 1. Inovace,
 2. Potenciál,
 3. Aplikovaný výzkum,
 4. Spolupráce,
 5. Partnerství znalostního transferu,
 6. Spolupráce

Prioritní osa 2 – Podpora podnikání a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků

 1. Technologie,
 2. Progres,
 3. Rizikový kapitál,
 4. Poradenství 1 a 2,
 5. Marketing,
 6. Nemovitosti,
 7. Školící střediska,

Prioritní osa 3 – Účinné nakládání energií

 1. Eko-Energie,
 2. Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav.

Prioritní osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

 1. Vysokorychlostního internet,
 2. ICT a sdílené služby.

Dotační programy budou určeny především pro mikropodniky, malé a střední podniky, působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT oboru, v energetice, případně v dalších oborech činnosti. Vybrané dotační programy budou zpřístupněny také velkým podnikům. Podpora bude zaměřena na území České republiky mimo regionu hlavního města Prahy.

Míra podpory je určená podle velikosti podniků :

 1. Dotace 45% pro mikropodniky (do 9 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců) ,
 2. Dotace 35% pro střední podniky (od 50 do 249 zaměstnanců),
 3. Dotace 25% pro velké podniky (od 250 zaměstnanců).

Míra podpory může být vyhlašovatelem upravena při zveřejnění jednotlivých výzev.První výzvy OP PIK 2014 – 2020 budou podle informace z MPO a z agentury CzechInvest vyhlášené na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2015.


Vybrané dotační programyINOVACE

Obsah projektu

 1. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 2. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 3. Zavedení nových metod organizace firemních procesů,
 4. Zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje),
 5. Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek,
 3. Provozní náklady,
 4. Náklady na publicitu projektu.

Výše dotace

 1. 1 – 150 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 25 / 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé, střední, velké podniky,
 2. Organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 3. Fyzické osoby.


POTENCIÁL

Obsah projektu

 1. Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů /zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí),
 3. Vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie).

Výše dotace

 1. 3 – 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.


TECHNOLOGIE

Obsah projektu

 1. Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného SW zajišťujícího jejich funkčnost,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí

Výše dotace

 1. 0,5 – 20 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Mikropodniky,
 2. Malé podniky,
 3. Střední podniky.


PROGRES

Obsah projektu

 1. Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti).

Výše podpory

 1. 1 – 100 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory (finanční nástroje – zvýhodněné úvěry, záruky)

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Mikropodniky,
 2. Malé podniky,
 3. Střední podniky.


MARKETING

Obsah projektu

 1. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vsup na zahraniční trhy.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účastní na MSP,
 2. Marketingové propagační materiály,
 3. Služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích

Výše dotace

 1. 0,3 – 150 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky.


NEMOVITOSTI

Obsah projektu

 1. Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt,
 2. Regenerace zóny,
 3. Rekonstrukce nájemního objektu,
 4. Rekonstrukce objektu.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov).
 2. Investiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost).

Výše dotace

 1. 1 – 50 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Municipality.


ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Obsah projektu

 1. Výstavba a pořízení nových, případně rekonstrukce stávajících školících center,
 2. Modernizace center pro vzdělávání,
 3. Pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (školící programy, software a data).

Výše dotace

 1. 0,5 – 50 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky.


ÚSPORY ENERGIE

Obsah projektu

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 2. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 3. Zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 4. Využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 5. Zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 6. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,
 7. Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek,
 3. Ekologické studie.

Výše dotace

 1. 0,5 – 250 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 45 – 70 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.


VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Obsah projektu

 1. Modernizace, respektive rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků,
 2. Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit / s (u pevného připojení až 100 Mbit / s),
 3. Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Investiční náklady na vybudování infrastruktury

Výše dotace

 1. 1 – 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 –80 %.

Určeno pro

 1. Fyzické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací,
 2. Malé, střední, velké podniky, podnikající v oblasti elektronických komunikací.


ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Obsah projektu

 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení,
 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb,
 3. Budování a modernizace Datových center.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know how),
 3. Vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájemní prostor).

Výše dotace

 1. Max. 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 25 / 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.

27 srpen 2014

Důležité sdělení

V těchto dnech bylo zaznamenáno zneužití domény swisstrade.cz k zasílání nelegálních e-mailových výzev k uhrazení dlužných částek v rámci exekučních řízení.

Tímto společnost Swiss Trade s.r.o., IČ: 645 10 930, prohlašuje, že důrazně distancuje od těchto e-mailových zpráv a žádný ze zaměstnanců společnosti Swiss Trade s.r.o. nezneužil této domény k zasílání nelegálních e-mailových výzev k uhrazení dlužných částek v rámci exekučních řízení.

V Prostějově, dne 27.8.2014

Dr. Rostislav Čech, jednatel