140x140

Swiss Trade s.r.o.

Aktuality

24 duben 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dotačně-úvěrový program Výstavba. Nový program budou moci využívat obce na investiční akce v oblasti výstavby obecních bytů.

Byty mohou sloužit jako:

 1. sociální nájemní byty určené pro domácnosti, u kterých došlo k tzv. tržnímu selhání v oblasti bydlení,
 2. nájemní byty určené pro středně příjmové domácnosti,
 3. nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, učitelé, policisté, apod.).

Obec by měla své potřeby přizpůsobit tak, aby docházelo k sociálnímu mixu v dané lokalitě a byla udržena, případně se dále rozvíjela kvalita veřejných služeb. Program má přispět ke zvyšování dostupného bydlení. V obcích by se mohlo postavit až dva tisíce nájemních bytů. Státní fond rozvoje bydlení zveřejní výzvu pro příjem žádostí, po nabytí účinnosti nařízení vlády.

Veronika Chovancová


07 leden 2019

Průběžné výzvy dotačních programů pro obce do 3 000 obyvatel MMR na rok 2019

Dotační programy vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj na 1. Q 2019. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Podpora obnovy místních komunikací Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány budou akce zamřené na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy a na obnovu školních tělocvičen. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastník a podprogramu. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Jde především o obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obnovu obecních koupališť lokálního charakteru, obnovu nebo vybudování naučných/zážit­kových stezek (vyjma cyklostezek), obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost). Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.

Podpora dostupnosti služeb – obec do 1 000 obyvatel nebo dobrovolný svazek obcí Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby /smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

Příjem žádostí probíhá do 28.2.2019 V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku mne prosím kontaktujte: e-mail: vchovancova@swisstrade.cz MT: 605 202 923


03 leden 2019

Dotační programy pro podnikatele v roce 2019

Níže je uvedený přehled dotačních programů OP PIK 2014 – 2020 vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu pro podniky zpracovatelského průmyslu, dle aktuálního harmonogramu, který platný pro rok 2019. Úspora energie, výzva V. Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace rekuperace vzduchu, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace soustav osvětlení, instalace OZE pro vlastní spotřebu, atd.

ICT a sdílené služby, výzva IV. Budování a modernizace datových center.

ICT a sdílené služby, výzva IV. Zřizování a provoz center sdílených služeb.

Školící střediska, výzva III. Výstavba nových a rekonstrukce školících center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky, atd., pořízení vzdělávacích programů.

MARKETING, výzva IV – výstavy a veletrhy v zahraničí.

TECHNOLOGIE – pro začínající podnikatele, výzva VIII, nákup strojů a zařízení pro malé podniky, založené v období od 1.1.2014 do 31.12.2017.

TECHNOLOGIE, výzva IX – nákup strojů a zařízení, vazba na Průmysl 4.0 pro malé a střední podniky.

INOVACE – inovační projekt, výzva V. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb = produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace. Určeno především pro malé a střední podniky. Pro velké podniky jsou zpřísněné podmínky.

APLIKACE, výzva VI. Realizace průmyslového výzkumu a experimentální­ho vývoje

NEMOVITOSTI, výzva IV – určeno pro cestovní ruch.

ICT a sdílené služby – ICT v podnicích s vazbou na Průmysl 4.0 výzva VI

Přiložené soubory:


18 červenec 2018

Průběžné výzvy dotačních programů zejména pro obce a nepodnikatelský sektor na rok 2018

Dotační programy IROP 2014 – 2020, OPŽP 2014 – 2020 vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí.

Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva č. 68. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Dále aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Alokace výzvy: 2 482 425 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 3.2.2018. Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2019. Míra podpory: 100%.

Integrovaný záchranný systém, výzva č. 69. Pořízení techniky dle přílohy č. 5 buď je řešeno sucho, povodně, … dle lokality (technika na odklízení důsledků přívalových sněhových srážek, řešení sucha, .....), nebo rekonstrukce hasičských zbrojnic – nelze kombinovat. Alokace výzvy: 475 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 3.3.2017. Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2019. Míra podpory: 100%.

Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78. Energeticky úsporná opatření na obálce budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla. Dotace je určena pro Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva jako správci bytových domů dle zákona č. 311/2013 Sb.; ostatní vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících. Alokace výzvy: 3 500 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 2.2.2018. Ukončení příjmu žádostí: 29.11.2019. Míra podpory: dle typu projektu – obce, kraje 31,5 – 42%, NNO 100%.

Sociální bydlení (území nebo sociálně vyloučené lokality dle mapy), výzva č. 79 a 80. Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Alokace výzvy: č.79 EF 600 000 000 Kč, SR 105 882 353 Kč a č. 80 EF 1 400 000 000, SR 247 058 824 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 14.6.2018. Ukončení příjmu žádostí: 18.9.2018. Míra podpory: obce, kraje 90%, NNO 95%.

Úspory energie, výzva č. 100. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov. Oprávněnými žadateli jsou obce aj. Alokace výzvy: 3 000 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2018. Ukončení příjmu žádostí: 31.1.2019. Míra podpory: dle energetického auditu 35 – 70%.

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, výzva č. 109. Zakládání nebo obnova prvků sídelní zeleně vč. vodních ploch (parky, zahrady, sady, stromořadí, aleje, lesoparky, remízy, průlehy, vodní a mokřadní biotopy). Alokace výzvy: 150 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 15.6.2018. Ukončení příjmu žádostí: 15.11.2018. Míra podpory: max. 60%.

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, výzva č. 113. Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, zvýšení kapacity koryta složeným profilem, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). Alokace výzvy: 1 800 000 000 Kč. Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2018. Ukončení příjmu žádostí: 7.1.2019. Míra podpory: max. 85%, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné max. 50%.

V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku mne prosím kontaktujte:

e-mail: vchovancova@swisstrade.cz MT: 605 202 923

Přiložené soubory:


11 červenec 2018

Nové výzvy OP PIK 2014 - 2020

Dotační programy OP PIK 2014 – 2020 vyhlašované Ministerstvem průmyslu a obchodu pro podniky (agentury API) na rok 2018 (aktualizace ke dni 01.07.2018)

Úspora energie, výzva V Snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace rekuperace vzduchu, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace soustav osvětlení, instalace OZE pro vlastní spotřebu, ……… Alokace výzvy: 6 000 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 02.07.2018 Ukončení přijmu žádostí: 29.04.2019 Míra podpory: MP = 50%, SP=40%, VP=30%

Školící střediska, výzva III Výstavba nových školících center, rekonstrukce školících center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky, atd., pořízení vzdělávacích programů Alokace výzvy: 400 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 15.08.2018 Ukončení přijmu žádostí: 30.05.2019 Míra podpory: MSP = 50%,

APLIKACE, výzva VI (bez účinné spolupráce) Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Alokace výzvy: 800 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 28.08.2018 Ukončení přijmu žádostí: 17.12.2018 Míra podpory: Podnikatelské subjekty do 70%,

APLIKACE, výzva VI (s účinnou spoluprací) Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Alokace výzvy: 800 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 28.08.2018 Ukončení přijmu žádostí: 17.12.2018 Míra podpory: = Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace do 70%,

ICT a sdílené služby – budování a modernizace datových center, výzva IV Budování a modernizace datových center. Alokace výzvy: 1 500 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 31.08.2018 Ukončení přijmu žádostí: 31.05.2019 Míra podpory: MP=45%, SP=35%, VP=25%

INOVACE, výzva V Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb = produktová inovace Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb = procesní inovace Zavádění nových metod organizace firemních procesů = organizační inovace Zvýšení prodeje výrobků a služeb = marketingová inovace Alokace výzvy: 2 700 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 26.09.2018 Ukončení přijmu žádostí: 27.11.2018 Míra podpory: MP=45%, SP=35%, VP=25%

POTENCIÁL, výzva V Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra Alokace výzvy: 1 000 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 01.10.2018 Ukončení přijmu žádostí: 15.01.2019 Míra podpory: MSP=50%, VP=50%

NEMOVITOSTI, výzva III Projekty rekonstrukce objektu Alokace výzvy: 1 400 000 000,– Kč Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2018 Ukončení přijmu žádostí: 22.05.2019 Míra podpory: MP=45%, SP=35%

ICT a sdílené služby – tvorba nových IS/ICT řešení, výzva IV Bude upřesněno ve třetím čtvrtletí 2018

ICT a sdílené služby – ICT v podnicích, výzva V Bude upřesněno ve třetím čtvrtletí 2018

…………………………………­………………………………………………………………

Použité zkratky : MP = malý podnik SP = střední podnik VP = velký podnik

Přiložené soubory:


01 červen 2016

Nové výzvy dotačního programu IROP

V nejbližší době (dle harmonogramu níže) budou vyhlášeny nové výzvy v rámci operačního programu IROP. Jedná se například o podporu infrastruktury středních škol, podporu výstavby stanic složek integrovaného záchranného systému nebo výstavbu sociálních bytů. Podpora je směřována převážně na obce, kraje, organizace zřizované kraji, ale i obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

STANICE IZS

Zahájení příjmu žádostí: 07/2016

Ukončení příjmu žádostí: 12/2017

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS.

Cílové skupiny: Obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS.

Oprávnění žadatelé: HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Zahájení příjmu žádostí: 06/2016

Ukončení příjmu žádostí: 12/2016

Podporované aktivity: Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Cílové skupiny: Osoby v bytové nouzi.

Oprávnění žadatelé: Obce, NNO, církve, církevní organizace.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II –

Zahájení příjmu žádostí: 09/2016

Ukončení příjmu žádostí: 01/2017

Podporované aktivity: Vznik nového podniku nebo rozšíření kapacity podniku pro zaměstnávání osob z cílových skupin.

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící výkon trestu a zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu a osoby se zdravotním postižením, azylanti do 12 měsíců od získání azylu.

Oprávnění žadatelé: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace.

INFRASTRUKTURA STŘEDNÍ ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Zahájení příjmu žádostí: 06/2016

Ukončení příjmu žádostí: 11/2016

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol.

Cílové skupiny: Studenti, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci.

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zahájení příjmu žádostí: 09/2016

Ukončení příjmu žádostí: 20/2017

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol.

Cílové skupiny: Žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci. Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II

Zahájení příjmu žádostí: 10/2016

Ukončení příjmu žádostí: 03/2017

Podporované aktivity:

Revitalizace a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO,
 • národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Cílové skupiny: Návštěvníci a vlastníci kulturního dědictví nebo subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé.

Oprávnění žadatelé: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících

ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER

Zahájení příjmu žádostí: 07/2016

Ukončení příjmu žádostí: 10/2016

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zahájení příjmu žádostí: 05/2016

Ukončení příjmu žádostí: 10/2016

Podporované aktivity: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby,

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

V případě zájmu o uvedené dotační tituly jsme ochotni zdarma provést analýzu proveditelnosti projektu v rámci zvolené výzvy. Případné dotazy a podrobné informace Vám podá Filip Okleštěk, tel: 605 202 923, e-mail: foklestek@swisstrade.cz


20 duben 2016

Operační Program Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020)

Vyhlašovatel dotačních programů : MPO (agentura CzechInvest)

Na podzim 2016 budu vyhlášené nové výzvy dotačních programů pro živnostníky a podniky zpracovatelského průmyslu. U podávání projektů došlo od 1.1.2016 k zásadní změně. Od 1.1.2016 jsou zrušené Předběžné (Registrační) žádosti. K jednotlivým dotačním programům se podává pouze jedna Žádost, kde jsou uvedené všechny potřebné informace. Odeslané projekty jsou hodnocené v pořadí podání a proto je nutné mít projekt připravený předem, včetně všech příloh tak, aby bylo možno podat Žádost ihned po otevření příjmu Žádostí do systému IS KP14+.

Jedná se především o tyto dotační programy :

NEMOVITOSTI – rekonstrukce objektu (přednostně výrobní haly).

INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT – inovace výrobků, inovace výrobních procesů, organizační inovace, marketingová inovace.

ICT a sdílené služby – tvorba nových IS / ICT řešení, budování a modernizace datových center.

ÚSPORY ENERGIE – modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace soustav osvětlení, snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

POTENCIÁL – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

TECHNOLOGIE pro začínající a rozvojové malé a střední podniky s podnikatelskou historii do tří let k datu podání žádosti.

TECHNOLOGIE – pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Vzhledem k novému systému podávání Žádostí je nutné dotační projekty připravovat předem – během léta 2016. Proto všem zájemcům o dotační programy, které vyhlašuje agentura CzechInvest, nabízíme kompletní řešení dotačních programů. Naše nabídka obsahuje činnosti :

 1. Poradenskou činnost a analýzu dotační problematiky na míru pro každého zájemce
 2. Komplexní zpracování projektů včetně všech příloh
 3. Zpracování výběrových řízení
 4. Zpracování změnových řízení
 5. Zpracování žádosti o platbu a monitoringů projektů
 6. Účast na kontrolách

Platnost od 20.04.2016

Kontakt pro zájemce : Ing. Josef Tůša Mobil : 605 202 920 Mail : jtusa@seznam.cz


10 listopad 2015

Nové výzvy Ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. V rámci této výzvy je možné realizovat akce spadající pod tyto dotační tituly:

 • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Příjem žádosti končí dne 15. 1. 2016, 16:00, způsobilí příjemci dotací jsou obce nebo svazky obcí, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz. Filip Okleštěk.


16 říjen 2015

Nové výzvy Operačního programu Životní prostředí

Dne 15. 10. 2015 byly vyhlášeny nové výzvy Operačního programu Životní prostředí. Výzvám je určena jednotná výše podpory a to maximálně 85% všech způsobilých výdajů. Ukončení příjmu žádostí se liší. Nové výzvy jsou zaměřeny na tyto aktivity:

 • 17. Výzva: Zvýšení a monitoring kvality ovzduší
 • 18. Výzva: Snížení environmentálních rizik a systémy pro řízení těchto rizik
 • 20. Výzva: Dosažení energetického standartu v případě výstavby nových budov
 • 21. Výzva: Výstavba kanalizace za předpokladu existence čistírny + výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 • 22. Výzva: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti.
 • 23. Výzva: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
 • 24. Výzva: Rekultivace starých skládek.

Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz. Filip Okleštěk.


19 srpen 2015

Nové dotační tituly v Operačním programu Životní prostředí

Od 14. 8. 2015 běží příjem žádostí o dotaci v Operačním programu Životní prostředí. Příjem žádostí běží do 13. Října 2015 či 14. Listopadu 2015 (podle výzvy)

V tomto kole lze podat žádost na tyto opatření:

 1. Výzva – Výstavba kanalizace + výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 2. Výzva – Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

3. Výzva – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

4. Výzva – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

5. Výzva – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

6. Výzva – . inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti

7. Výzva – realizace průzkumných prací, analýzy rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit.

8. Výzva – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících lá­tek.

9. Výzva – Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality systému území Natura 2000.

10. Výzva – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

11. Výzva – péče o vzácné druhy a jejich biotopy, péče o cenná stanoviště a její obnova a tvorba (ochrana chráněných živočichů)

 • Předcházení a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

12. Výzva – Posílení přirozené funkce krajiny (migrační bariéry pro živočichy a další opatření k snížení úmrtnosti živočichů.

 • Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

13. Výzva – revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí

14. Výzva – zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014

15. Výzva – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech v rámci specifického cíle bude možno podporovat: zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou okamžitě hlásit na mobilní telefon 605 202 923, nebo e-mail foklestek@swisstrade.cz