140x140

Swiss Trade s.r.o.

Management (administrace, správa) projektu

Provádí se od data schválení projektu do ukončení monitorování projektu. Naše firma nabízí komplexní zajištění celého managementu projektu formou práce na klíč, případně zajištění práce u řešení konkrétních problémů dotačních programů. Management dotačních programů lze rozdělit na několik dílčích částí :

Průběžná administrace projektu

V průběhu celé doby realizace projektu probíhá komunikace s vyhlašovatelem dotačního programu. Tato komunikace je oboustranná a napomáhá ke zdárnému splnění závazných ukazatelů projektu v rámci schválených finančních výdajů (způsobilých výdajů projektu) v dohodnutém čase (schválený harmonogram projektu).

Změnová řízení

Schválený projekt je možné v odůvodněných případech měnit (organizační či provozní důvody). Změny je nutné provádět vždy v souladu se schváleným projektem a v rámci schválené výše způsobilých výdajů projektu.

Monitorovací zprávy

V průběhu realizace projektu se předávají prostřednictvím internetových aplikací monitorovací zprávy, které informují vyhlašovatele dotačních programů o stavu plnění harmonogram postupu prací a čerpání schválených finančních prostředků (způsobilých výdajů projektu). Počet a termíny monitorovacích zpráv určuje vyhlašovatel dotačních programů.

Výběrová řízení

Výběrová řízení připravujeme vždy v úzké spolupráci s žadatelem dotace. Jedná se o přípravu zadávací dokumentace, zveřejnění, komunikaci se zájemci o účast ve VŘ, zpracování všech podkladů pro hodnocení, hodnocení VŘ (v případě zájmu odběratele), zápisy a zprávy z hodnocení, kontrolu dodavatelských smluv ze strany dotačních programů, zajištění schválení ukončeného VŘ u vyhlašovatele dotace.

Žádosti o platbu

V této části managementu dotačního projektu zajišťujeme konzultace s odběratelem ve věci přípravy žádosti o platbu, průběžné sledování čerpání způsobilých výdajů projektu, zpracování žádosti o platbu podle pokynů vyhlašovatele konkrétního dotačního programu. V průběhu schvalování žádosti o platbu zajišťujeme komunikaci a vyřizování požadavků pro zdárné ukončení dotačního projektu.

Účast při kontrolách na místě V průběhu doby realizace projektu od jeho schválení až do termínu ukončení monitorování projektu probíhají tzv. kontroly na místě, které jsou organizované vyhlašovatelem dotačního programu, nebo Finančním úřadem. V případě kontroly na místě jsme přítomni u žadatele dotace pro případ potřeby vysvětlení případných dotazů z průběhu realizace projektu.