140x140

Swiss Trade s.r.o.

Aktuality

10 srpen 2015

Dotační program ROZVOJ, III. výzva – IV. prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest oznámili vyhlášení IV. výzvy u dotačního programu ROZVOJ, spadající do dotačního období OPPI 2007–2013. Jde o nákup strojů a zařízení pro podniky zpracovatelského průmyslu. Vyhlášení výzvy s možností okamžitého podání Registrační žádosti bude od pondělí, 17.08.2015, 12:00 hod do 15.09.2015, 12:00 hod. Plné žádosti se budou podávat od 17.08.2015 do 19.10.2015. Roz­hodnutí o poskytnutí dotace bude vydáváno pouze na projekty s ukončeným výběrovým řízením a podepsanou kupní smlouvu. Protože se jedná o dodatkový dotační program, úhrada faktur za dodávky bude nutná do 31.12.2015. Na tento dotační program je nyní vyčleněno 2mld. Kč s případnou možností navýšení, podle stavu ostatních ukončovaných dotačních programu z období 2007–2013. Žádosti budou vyhodnocovány kontinuálně. Konzultace a bližší informace podáváme zdarma. Zájemci se můžou okamžitě hlásit na mobilní telefon 605 202 920, nebo e-mail jtusa@swisstrade.cz.


06 květen 2015

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014 - 2020

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP). Žadatelé budou moci již v brzké době reagovat na vyhlášené výzvy. Tento program byl dne 30. 4. 2015 schválen Evropskou komisí jako druhý z deseti operačních programů. Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí: 14. 8. 2015. Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí: 13. 11. 2015 K dnešnímu dni byly zveřejněny informace k těmto prioritním osám: Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Bližší informace Vám podá Dr. Rostislav Čech, mobil 605 202 910, e – mail rcech@swisstrade.cz , Filip Okleštěk, mobil 605 202 923, e – mail foklestek@seznam.cz,


05 květen 2015

Dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu

Ve čtvrtek, 30.04.2015 zve­řejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžnou informaci pro žadatele dotačních programů OP PIK 2014 – 2020. Podle tohoto dokumentu je příjem Předběžných (dříve Registračních) žádostí naplánován na měsíc červen 2015.

Jedná se o dotační programy : NEMOVITOSTI, MARKETING, TECHNOLOGIE, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, INOVACE, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, APLIKACE, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY,

NEMOVITOSTI – rekonstrukce výrobních prostor včetně možnosti demolice a výstavby nových objektů.

MARKETING – výstavy a veletrhy v zahraničí.

TECHNOLOGIE – určeno pouze pro začínající mikropodniky s podnikatelskou historií max. 3 roky – nové stroje a zařízení.

ÚSPORY ENERGIE – opatření ke snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken, dveří, instalace vzduchotechniky, …), modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, ………

POTENCIÁL – výstavba a vybavení vývojových středisek a vývojových dílen.

INOVACE – inovace výrobku a výrobního procesu.

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – výstavba nových a rekonstrukce stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor, pořízení vzdělávacích programů.

APLIKACE – realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – tvorba nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center.

 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Podrobné informace Vám podá Ing. Josef Tůša, mobil 605 202 620, e-mail : jtusa@swisstrade.cz,


07 říjen 2014

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 - 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 30.09.2014 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně seminář, který se zabýval přípravou dotačních programů EU pro období 2014 – 2020 s označením „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost“.

Jednalo se o rozpracovaný stav, který má být dořešen do konce roku 2014. 

Dotační programy jsou rozdělené do čtyř prioritních os.
 

Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje

 1. Inovace,
 2. Potenciál,
 3. Aplikovaný výzkum,
 4. Spolupráce,
 5. Partnerství znalostního transferu,
 6. Spolupráce

Prioritní osa 2 – Podpora podnikání a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků

 1. Technologie,
 2. Progres,
 3. Rizikový kapitál,
 4. Poradenství 1 a 2,
 5. Marketing,
 6. Nemovitosti,
 7. Školící střediska,

Prioritní osa 3 – Účinné nakládání energií

 1. Eko-Energie,
 2. Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav.

Prioritní osa 4 – Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

 1. Vysokorychlostního internet,
 2. ICT a sdílené služby.

Dotační programy budou určeny především pro mikropodniky, malé a střední podniky, působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT oboru, v energetice, případně v dalších oborech činnosti. Vybrané dotační programy budou zpřístupněny také velkým podnikům. Podpora bude zaměřena na území České republiky mimo regionu hlavního města Prahy.

Míra podpory je určená podle velikosti podniků :

 1. Dotace 45% pro mikropodniky (do 9 zaměstnanců) a malé podniky (do 49 zaměstnanců) ,
 2. Dotace 35% pro střední podniky (od 50 do 249 zaměstnanců),
 3. Dotace 25% pro velké podniky (od 250 zaměstnanců).

Míra podpory může být vyhlašovatelem upravena při zveřejnění jednotlivých výzev.První výzvy OP PIK 2014 – 2020 budou podle informace z MPO a z agentury CzechInvest vyhlášené na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2015.


Vybrané dotační programyINOVACE

Obsah projektu

 1. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 2. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 3. Zavedení nových metod organizace firemních procesů,
 4. Zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje),
 5. Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek,
 3. Provozní náklady,
 4. Náklady na publicitu projektu.

Výše dotace

 1. 1 – 150 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 25 / 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé, střední, velké podniky,
 2. Organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 3. Fyzické osoby.


POTENCIÁL

Obsah projektu

 1. Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů /zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí),
 3. Vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie).

Výše dotace

 1. 3 – 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.


TECHNOLOGIE

Obsah projektu

 1. Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného SW zajišťujícího jejich funkčnost,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí

Výše dotace

 1. 0,5 – 20 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Mikropodniky,
 2. Malé podniky,
 3. Střední podniky.


PROGRES

Obsah projektu

 1. Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti).

Výše podpory

 1. 1 – 100 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory (finanční nástroje – zvýhodněné úvěry, záruky)

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Mikropodniky,
 2. Malé podniky,
 3. Střední podniky.


MARKETING

Obsah projektu

 1. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vsup na zahraniční trhy.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účastní na MSP,
 2. Marketingové propagační materiály,
 3. Služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích

Výše dotace

 1. 0,3 – 150 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky.


NEMOVITOSTI

Obsah projektu

 1. Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt,
 2. Regenerace zóny,
 3. Rekonstrukce nájemního objektu,
 4. Rekonstrukce objektu.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov).
 2. Investiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost).

Výše dotace

 1. 1 – 50 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Municipality.


ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

Obsah projektu

 1. Výstavba a pořízení nových, případně rekonstrukce stávajících školících center,
 2. Modernizace center pro vzdělávání,
 3. Pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (školící programy, software a data).

Výše dotace

 1. 0,5 – 50 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky.


ÚSPORY ENERGIE

Obsah projektu

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 2. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 3. Zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 4. Využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 5. Zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 6. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,
 7. Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek,
 3. Ekologické studie.

Výše dotace

 1. 0,5 – 250 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 45 – 70 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.


VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

Obsah projektu

 1. Modernizace, respektive rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků,
 2. Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit / s (u pevného připojení až 100 Mbit / s),
 3. Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Investiční náklady na vybudování infrastruktury

Výše dotace

 1. 1 – 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 50 –80 %.

Určeno pro

 1. Fyzické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací,
 2. Malé, střední, velké podniky, podnikající v oblasti elektronických komunikací.


ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Obsah projektu

 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení,
 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb,
 3. Budování a modernizace Datových center.

Způsobilé výdaje projektu

 1. Dlouhodobý hmotný majetek,
 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, know how),
 3. Vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájemní prostor).

Výše dotace

 1. Max. 200 mil. Kč na projekt.

Intenzita podpory

 1. 25 / 35 / 45 %.

Určeno pro

 1. Malé podniky,
 2. Střední podniky,
 3. Velké podniky.

27 srpen 2014

Důležité sdělení

V těchto dnech bylo zaznamenáno zneužití domény swisstrade.cz k zasílání nelegálních e-mailových výzev k uhrazení dlužných částek v rámci exekučních řízení.

Tímto společnost Swiss Trade s.r.o., IČ: 645 10 930, prohlašuje, že důrazně distancuje od těchto e-mailových zpráv a žádný ze zaměstnanců společnosti Swiss Trade s.r.o. nezneužil této domény k zasílání nelegálních e-mailových výzev k uhrazení dlužných částek v rámci exekučních řízení.

V Prostějově, dne 27.8.2014

Dr. Rostislav Čech, jednatel


08 srpen 2014

Nabídka zaměstnání

Společnost Swiss Trade s.r.o., Prostějov, hledá pracovníka na pozici projektového manažera v rámci řízení a realizace projektů z dotačních fondů EU, s možností nástupu po vzájemné dohodě.

Podmínkou je minimálně 3-letá praxe z podnikového prostředí a zkušenost na pozici projektový manažer- poradce-konzultant, výhodou je praxe v dotačním titulu OPPI a znalost internetové aplikace eAccount.

Případní zájemci se mohou informovat na následujících kontaktu:

Dr. Rostislav Čech, jednatel Mob.: 605 202 910 e-mail: rcech@swisstrade.cz


09 duben 2014

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Proto je projekt určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než je 5%.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je realizován od 1. 12. 2013 do 31.8.2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30.6.2015.

Zaměstnavatelé mohou v projektu získat: • úhradu nákladů vzdělávací aktivity až do částky, kterou proplatili vzdělávacímu zařízení a • příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance, a to až do výše 24 000 Kč měsíčně (pokud se jedná o plný pracovní úvazek, při nižším úvazku se částka přepočítává). Příspěvek na mzdu se navíc sčítá, pokud je zaměstnanec navržen na víc vzdělávacích aktivit v měsíci. Zaměstnavatel může čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu).

V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme další, podrobné informace k tomuto projektu


23 říjen 2013

Operační program Podnikání a inovace

Aktuálně se jedná o vyhlášení dalšího kola dotačních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, a to:

 • Inovace
 • Rozvoj
 • ICT a strategické služby

Pro bližší informace nás kontaktujte.